homescontents
çôù úàøéê: ùòú ñéåí: ùòú äúçìä: òéø: àæåø: ñåâ çãø:
áçø úàøéê
 
 
 

 
  : ACD Mastering & Mixing room
:
:
:
  :
  :
  :

:
- Museit
- Mango
-
- myroom
- Label 1

- ,
:

: :
: :
:
: Mastering & Mixing profesional
 
:
Marshall stack cabinet 4x10 :
2:
Fender Bassmen :
Soundtracks MXD 32X8 BRITISH EQ :
6 :
V-DRUM TD12 ROLAND :
:
:
  :
  :
CLASS A 25 :
:
 

 
  MXD , 32 , 8 , UPGRADE TO CLASS A
 
  FLAT - MACKIE, JBL, CRV SORROUND
 
  , , , : Universal Audio, TC Electronic, Bellari, AMPEX, ADT-AUDIO, BBE, DBX.....
 
  - VDRUM, " .
 
  "", : Neumann , rode k2tube, rode classic, akg414, akg solid tube, Bayer Dynamic-drum set 7pcs, Audio Technic......
 
  - , 25 "
 
 

 
  19:09 05/04/2009 |
, 12 , !!!!! !!!! - - !!!!!
 
 
ACD Mastering & Mixing room
 
ëðéñä ìîòøëú ðéäåì
ùí îùúîù:
ñéñîà:

ùëçú ñéñîà?           
àåìôðé ä÷ìèåú \ çæøåú
àåãåú àúø çæøåú
äøùîä ìàúø
ìä÷åú
ìåç äåôòåú
îçôùéí ðâðéí
ëúáå ìðå
?


                     

ëéúáå àìéðå | äåñó ìîåòãôéí | äôåê ìãó äáéú | ôøñí áàúø
Copyright ©, Hazarot.CO.IL All rights ëì äæëåéåú ùîåøåú reserved © ìçæøåú - 2007