homescontents
çôù úàøéê: ùòú ñéåí: ùòú äúçìä: òéø: àæåø: ñåâ çãø:
áçø úàøéê
 
 
 

 
  : FLASH -
:
:
:
  :
  :

* , ,
* ,
* - (Pre-mastering)
- 5 " . 
:

:
- Museit
- Mango
-
-
- Mother Drummer

- ,
:

: :
: :
:
: - - FLASH
 
:
FX - Digitech GNX3 :
, Line POD2 2:
:
Creamware Scope + 2-Adat Creamware A16 :
2 :
:
MixFocusrite Penta , dbx DDP Reverb+Delay . :
:
  :
| |   :
Mix up to 70 stereo tracks 48/32 bit quality. + CD Premastering, :
:
 

.
FLASH -
 
ëðéñä ìîòøëú ðéäåì
ùí îùúîù:
ñéñîà:

ùëçú ñéñîà?           
àåìôðé ä÷ìèåú \ çæøåú
àåãåú àúø çæøåú
äøùîä ìàúø
ìä÷åú
ìåç äåôòåú
îçôùéí ðâðéí
ëúáå ìðå
?


                     

ëéúáå àìéðå | äåñó ìîåòãôéí | äôåê ìãó äáéú | ôøñí áàúø
Copyright ©, Hazarot.CO.IL All rights ëì äæëåéåú ùîåøåú reserved © ìçæøåú - 2007