homescontents
çôù úàøéê: ùòú ñéåí: ùòú äúçìä: òéø: àæåø: ñåâ çãø:
áçø úàøéê
 
 
 

 
  :
:
1 :
:
  :
072-3341771  :
!!
, !!
/ /
 
:

- ,
:

: :
: :
:
: studio A
 
/ :
Halilit :
Fender Showman 2:
Gallien Krueger :
Mackie 24.8 :
3 :
Remo Master Edge :
Yamaha :
:
  :
  :
:
:
 
: Studio B
 
/ :
fender bandmaster :
marshall super tremolo 2:
Fender Dual Showman Rever :
:
:
SPD :
:
:
  :
  :
:
:
 

.
 
ëðéñä ìîòøëú ðéäåì
ùí îùúîù:
ñéñîà:

ùëçú ñéñîà?           
àåìôðé ä÷ìèåú \ çæøåú
àåãåú àúø çæøåú
äøùîä ìàúø
ìä÷åú
ìåç äåôòåú
îçôùéí ðâðéí
ëúáå ìðå
?


                     

ëéúáå àìéðå | äåñó ìîåòãôéí | äôåê ìãó äáéú | ôøñí áàúø
Copyright ©, Hazarot.CO.IL All rights ëì äæëåéåú ùîåøåú reserved © ìçæøåú - 2007