homescontents
çôù úàøéê: ùòú ñéåí: ùòú äúçìä: òéø: àæåø: ñåâ çãø:
áçø úàøéê
 
 
 

 
  : myroom
:
7 :
:
072-3341771  :
  :
!!
, !!
/ /
 
:

- ,
:

: :
: :
:
: myroom
 
/ :
Fender hotrod deluxe :
4*10+ halilit 73 2:
carvin r1000 + GK :
soundcraft spirit 24 chanel :
4 :
Gretsch Catalina :
:
:
  :
  :
. !!!! !!!!! :
    70
    30
:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  11:22 10/09/2017 |
, , .
 
 
 
  11:22 10/09/2017 | Ilay
 
 
myroom
 
ëðéñä ìîòøëú ðéäåì
ùí îùúîù:
ñéñîà:

ùëçú ñéñîà?           
àåìôðé ä÷ìèåú \ çæøåú
àåãåú àúø çæøåú
äøùîä ìàúø
ìä÷åú
ìåç äåôòåú
îçôùéí ðâðéí
ëúáå ìðå
?


                     

ëéúáå àìéðå | äåñó ìîåòãôéí | äôåê ìãó äáéú | ôøñí áàúø
Copyright ©, Hazarot.CO.IL All rights ëì äæëåéåú ùîåøåú reserved © ìçæøåú - 2007