homescontents
çôù úàøéê: ùòú ñéåí: ùòú äúçìä: òéø: àæåø: ñåâ çãø:
áçø úàøéê
 
 
 

 
  : DOMArecords
:
:
:
  :
  :
(70) . . !

( ): . , .
 
:

:
- Museit
- Mango
-
-
-

- ,
:

: :
: :
:
: DOMArecords
 
/ :
marshall gcm 900 :
Orange 30 Rocker, Orange 35 ldx, BlackStar 2:
mark bass 400, ampeg svt 4 pro :
rme ufx :
9 :
tama seperstar ,pearl vision :
ADAM,EV,DYNACORD :
LED :
  :
  :
. . ! :
:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  12:06 19/10/2016 |
16 - , , , - .
 
 
 
  10:50 10/10/2016 |
👍
 
 
 
  11:53 05/10/2016 |
! , , . . . . !
 
 
 
  12:13 28/08/2016 | decameroon
. .
 
 
 
  10:29 24/08/2016 | Mark
! ! !
 
 
 
  13:47 08/08/2016 |
. ! !
 
 
 
  13:10 25/07/2016 | Jane
Very Nice Studio & Sound
 
 
 
  16:36 07/04/2016 |
, DOMArecords / . . ( ). , , . , . . . , .
 
 
DOMArecords
 
ëðéñä ìîòøëú ðéäåì
ùí îùúîù:
ñéñîà:

ùëçú ñéñîà?           
àåìôðé ä÷ìèåú \ çæøåú
àåãåú àúø çæøåú
äøùîä ìàúø
ìä÷åú
ìåç äåôòåú
îçôùéí ðâðéí
ëúáå ìðå
?


                     

ëéúáå àìéðå | äåñó ìîåòãôéí | äôåê ìãó äáéú | ôøñí áàúø
Copyright ©, Hazarot.CO.IL All rights ëì äæëåéåú ùîåøåú reserved © ìçæøåú - 2007