homescontents
çôù úàøéê: ùòú ñéåí: ùòú äúçìä: òéø: àæåø: ñåâ çãø:
áçø úàøéê
 
 
 

 
  : NONA Recording Studio
:
29 :
:
050-4683636  :
  :
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ... !
 
:

- ,
:

: :
: :
:
: Mixing Room
 
:
marshall , mesa, legcay :
2:
AxeFx, Marshall :
NEVE :
1 :
:
:
:
  :
  :
:
//     150
    650
10     1200
:
 
: Live Room
 
:
marshall , mesa, legcay :
2:
Marshall :
:
:
:
:
:
  :
  :
3-4 . , . . :
    50
/     150
:
 

 
 
 
 

.
NONA Recording Studio
 
ëðéñä ìîòøëú ðéäåì
ùí îùúîù:
ñéñîà:

ùëçú ñéñîà?           
àåìôðé ä÷ìèåú \ çæøåú
àåãåú àúø çæøåú
äøùîä ìàúø
ìä÷åú
ìåç äåôòåú
îçôùéí ðâðéí
ëúáå ìðå
?


                     

ëéúáå àìéðå | äåñó ìîåòãôéí | äôåê ìãó äáéú | ôøñí áàúø
Copyright ©, Hazarot.CO.IL All rights ëì äæëåéåú ùîåøåú reserved © ìçæøåú - 2007