homescontents
çôù úàøéê: ùòú ñéåí: ùòú äúçìä: òéø: àæåø: ñåâ çãø:
áçø úàøéê
 
 
 

 
  :
:
19 :
/ :
072-3341771  :
  :
!!
, !!
/ /  
:

- ,
:

: :
: :
:
: B - /
 
/ :
Marshall JCM 800 + Orange :
Fender Twin Reverb 65 2:
Mark Bass 800 RMS :
:
5 :
PDP (DW) :
EAW + 2 double sub 15inch :
+ 4 :
  :
  :
- , , . ! www.facebook.com/Kashmir.Studios : * 24 . :
-     160
    80
LIVE +2 +LINE IN     40
LIVE - 6+ +     160
:
 
:
 
/ :
Fender 25R :
2:
:
:
:
:
M- Audio :
:
  :
  :
. :
( )     160
:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  11:18 07/04/2015 |
. , . : . .
 
 
 
  11:18 07/04/2015 |
!! !!
 
 
 
  11:18 07/04/2015 |
, , , , , .
 
 
 
  11:18 07/04/2015 |
!! . , .
 
 
 
  11:18 07/04/2015 |
" . .
 
 
 
ëðéñä ìîòøëú ðéäåì
ùí îùúîù:
ñéñîà:

ùëçú ñéñîà?           
àåìôðé ä÷ìèåú \ çæøåú
àåãåú àúø çæøåú
äøùîä ìàúø
ìä÷åú
ìåç äåôòåú
îçôùéí ðâðéí
ëúáå ìðå
?


                     

ëéúáå àìéðå | äåñó ìîåòãôéí | äôåê ìãó äáéú | ôøñí áàúø
Copyright ©, Hazarot.CO.IL All rights ëì äæëåéåú ùîåøåú reserved © ìçæøåú - 2007