homescontents
çôù úàøéê: ùòú ñéåí: ùòú äúçìä: òéø: àæåø: ñåâ çãø:
áçø úàøéê
 
 
 

 
  : Studio Sol
:
:
:
  :
  :
  :

:
- NONA Recording Studio
- Museit
- Mango
-
-

- ,
:

: :
: :
:
: Sol Minor
 
:
Fender VT100 :
marshal 50 wat 2:
Ibanez 35 :
:
:
:
:
:
  :
  :
3-4 - - 30 " :
24 !     30
:
 
: Sol Major
 
:
Marshal Valvestate X2 :
Vox Velvatronix 2:
Warwick Pro Fit 5.1 Bass :
:
:
:
Mackie srm 450 x2 (), Phonic MAX860 600W Po :
:
  :
  :
: Roland RD 170 - sure sm 58, 57 c10000, . , , . 20 ". , :
14:00 - 23:00     50
:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  10:51 07/04/2015 |
!! ! .
 
 
 
  10:51 07/04/2015 |
. , , , , . ( ), . !
 
 
 
  10:50 07/04/2015 |
! , . !
 
 
 
  10:50 07/04/2015 |
, , , , -10 , , , ,
 
 
Studio Sol
 
ëðéñä ìîòøëú ðéäåì
ùí îùúîù:
ñéñîà:

ùëçú ñéñîà?           
àåìôðé ä÷ìèåú \ çæøåú
àåãåú àúø çæøåú
äøùîä ìàúø
ìä÷åú
ìåç äåôòåú
îçôùéí ðâðéí
ëúáå ìðå
?


                     

ëéúáå àìéðå | äåñó ìîåòãôéí | äôåê ìãó äáéú | ôøñí áàúø
Copyright ©, Hazarot.CO.IL All rights ëì äæëåéåú ùîåøåú reserved © ìçæøåú - 2007