homescontents
çôù úàøéê: ùòú ñéåí: ùòú äúçìä: òéø: àæåø: ñåâ çãø:
áçø úàøéê
 
 
 

 
  :
:
:
:
072-3341771  :
  :
!!
, !!
/ /
 
:

- ,
:

: :
: :
:
: - (A)
 
:
VOX- AC30C2 :
PEAVEY Delta bluse 70 2:
.gallien-krueger :
motu 828 mk3*2 HD :
3 :
LODWIG EPIC 6 :
ONIX() :
:) :
  :
  :
, , . , , ! generalit.co.il :
3     70
3     60
:
 
: - (B)
 
:
PEAVEY DELTA BLUES 50 :
FARCHI 50 ( ) 2:
Gallian Kruger + SWR :
MOTU 896 HD :
3 :
LUDWIG EPIC :
ONIX() :
:) :
  :
  :
, , . , , ! generalit.co.il :
3     60
3     70
:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  15:31 06/04/2015 |
!!! , ,
 
 
 
  15:31 06/04/2015 |
. .
 
 
 
  15:31 06/04/2015 |
, . , , . , , , . , . (:
 
 
 
  15:31 06/04/2015 |
- ! , , - ' - ( 30 ..., )... - (!!!)... . , . , ! (.. ... ).
 
 
 
  15:30 06/04/2015 |
, , ,
 
 
 
ëðéñä ìîòøëú ðéäåì
ùí îùúîù:
ñéñîà:

ùëçú ñéñîà?           
àåìôðé ä÷ìèåú \ çæøåú
àåãåú àúø çæøåú
äøùîä ìàúø
ìä÷åú
ìåç äåôòåú
îçôùéí ðâðéí
ëúáå ìðå
?


                     

ëéúáå àìéðå | äåñó ìîåòãôéí | äôåê ìãó äáéú | ôøñí áàúø
Copyright ©, Hazarot.CO.IL All rights ëì äæëåéåú ùîåøåú reserved © ìçæøåú - 2007