homescontents
çôù úàøéê: ùòú ñéåí: ùòú äúçìä: òéø: àæåø: ñåâ çãø:
áçø úàøéê
 
 
 

 
  :
:
40 ( ) :
:
072-3385258  :
  :
.
.
, . 
:

- ,
:

: :
: :
:
:
 
/ :
ORANGE TV50 :
Marshall 40W Haze 2:
Mark Bass 800W :
Beringer x32 - 32 in - 16 out :
3 :
YAMAHA CUSTOM :
2 X 15" P.A :
:
  :
| |   :
:
:
 
:
 
:
fender hotrod :
2:
Bassman :
Mackie 16ch :
:
Gretch Catlina :
2 *15 " :
:
  :
  :
:
:
 
:
 
:
ORANGE TV50 :
FENDER\MARSHALL 2:
FENDER BASSMAN \ MARKBASS :
ANTELOPE \ RME :
4 :
YAMAHA CUSTOM :
:
:
  :
  :
:
:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  13:17 20/05/2015 |
.
 
 
 
  11:55 17/05/2015 |
- . .
 
 
 
  19:31 12/05/2015 |
!! .
 
 
 
  11:04 07/05/2015 |
.
 
 
 
  11:01 06/05/2015 |
!!!
 
 
 
  17:13 19/04/2015 |
! . .
 
 
 
ëðéñä ìîòøëú ðéäåì
ùí îùúîù:
ñéñîà:

ùëçú ñéñîà?           
àåìôðé ä÷ìèåú \ çæøåú
àåãåú àúø çæøåú
äøùîä ìàúø
ìä÷åú
ìåç äåôòåú
îçôùéí ðâðéí
ëúáå ìðå
?


                     

ëéúáå àìéðå | äåñó ìîåòãôéí | äôåê ìãó äáéú | ôøñí áàúø
Copyright ©, Hazarot.CO.IL All rights ëì äæëåéåú ùîåøåú reserved © ìçæøåú - 2007