homescontents
çôù úàøéê: ùòú ñéåí: ùòú äúçìä: òéø: àæåø: ñåâ çãø:
áçø úàøéê
 
 
 

 
  : Mother Drummer
:
60 :
museit :
072-3341771  :
  :
!!
, !!
/ /  
:

- ,
:

: :
: :
:
: mother drummer
 
/ :
fender hot rod deluxe :
blackstar ht club 40 2:
hartke 350watt :
Yamaha 24 - Soundcraft 24 :
4 :
sonor force 2000 :
:
! :
  :
  :
!! ! ! .. ! !!!! :
    16:00 - 09:00     65
( )     00:00 - 09:00     140
    03:00 - 09:00     80
    00:00 - 16:00     80
:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  !
 
  +
 
 
 
 
 
 

 
  21:33 05/11/2014 |
, . , , , ! :)
 
 
 
  12:49 26/10/2014 |
! , , , ! !
 
 
 
  12:49 26/10/2014 |
, ! , - --- (:
 
 
 
  12:49 26/10/2014 |
! , !
 
 
 
  12:49 26/10/2014 |
!! ... :)
 
 
 
  12:49 26/10/2014 |
, !
 
 
 
  12:49 26/10/2014 |
, . !
 
 
 
  12:48 26/10/2014 |
, ! ..
 
 
 
  12:48 26/10/2014 |
.
 
 
 
  12:48 26/10/2014 |
... , , ( ) .
 
 
 
  12:48 26/10/2014 |
!!! . , :) .
 
 
 
  12:48 26/10/2014 |
, , , . ,
 
 
Mother Drummer
 
ëðéñä ìîòøëú ðéäåì
ùí îùúîù:
ñéñîà:

ùëçú ñéñîà?           
àåìôðé ä÷ìèåú \ çæøåú
àåãåú àúø çæøåú
äøùîä ìàúø
ìä÷åú
ìåç äåôòåú
îçôùéí ðâðéí
ëúáå ìðå
?


                     

ëéúáå àìéðå | äåñó ìîåòãôéí | äôåê ìãó äáéú | ôøñí áàúø
Copyright ©, Hazarot.CO.IL All rights ëì äæëåéåú ùîåøåú reserved © ìçæøåú - 2007