homescontents
çôù úàøéê: ùòú ñéåí: ùòú äúçìä: òéø: àæåø: ñåâ çãø:
áçø úàøéê
 
 
 

 
  : Session Studios
:
18 :
- :
072-3341771  :
  :
!!
, !!
/ /
 
:

- ,
:

: :
: :
:
: Room X
 
/ :
Marshall JCM800 83, :
Fender hotrod deluxe- 2:
messa boogie+ gk 8*10 :
Mackie :
4 :
Tama Artstar II :
4 ,, :
:
  :
  :
10 :
:
 
: Room Y
 
/ :
Marshall Jcm :
Fender Devil 2:
Ampeg+Eden :
Mackie :
4 :
mapex saturn :
:
+ :
  :
  :
:) :
:
 
: Room Z
 
/ :
Bugera :
Fender 2:
TC electronics/Fender :
soundcraft :
2 :
Yamaha Stage Custom :
wharfedale :
+ :
  :
  :
:) :
:
 

 
  room x
 
 
 
  x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  12:58 02/01/2017 |
,
 
 
 
  15:47 26/04/2014 |
, :), .. :)
 
 
 
  13:14 18/03/2014 |
, , ,,,,
 
 
 
  11:33 04/12/2013 |
!!! , , , , ...
 
 
 
  11:33 04/12/2013 |
! ,
 
 
Session Studios
 
ëðéñä ìîòøëú ðéäåì
ùí îùúîù:
ñéñîà:

ùëçú ñéñîà?           
àåìôðé ä÷ìèåú \ çæøåú
àåãåú àúø çæøåú
äøùîä ìàúø
ìä÷åú
ìåç äåôòåú
îçôùéí ðâðéí
ëúáå ìðå
?


                     

ëéúáå àìéðå | äåñó ìîåòãôéí | äôåê ìãó äáéú | ôøñí áàúø
Copyright ©, Hazarot.CO.IL All rights ëì äæëåéåú ùîåøåú reserved © ìçæøåú - 2007