homescontents
çôù úàøéê: ùòú ñéåí: ùòú äúçìä: òéø: àæåø: ñåâ çãø:
áçø úàøéê
 
 
 

 
  : METRO pop i
:
:
:
  :
  :
Metro - , .   :

:
-
- - ()
- Museit
- Mango
-

- ,
:

: :
: :
:
: METRO) POP-I)
 
/ :
8080 MARSHALL :
Lany 2:
GALLIEN KRUEGER RB 400 :
SOUNDCRAFT GHOOST korg :
3 :
PREMIER :
turbosound :
:
  :
  :
(pop i (Metro - , . :
    23: - 09:     75
:
 
: METRO
 
:
laney lv300 :
marshall 8080 2:
GALLIEN KRUEGER RB 400 :
SOUNDCRAFT GHOOST :
:
:
PROTEK :
:
  :
  :
PROTOOLS HD,APOGEE,NEVE 33609,NEVE 8816,LEXICON PCM70,LEXICON LXP1,MANLEY,TLA EQ TLA COMP DIGIDESIGN HD192,NUEMANN U87 AKG414 AKG451 :
    120
:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  17:13 05/02/2018 |
?
 
 
 
  16:52 18/08/2012 |
 
 
 
  16:52 18/08/2012 |
, , - -
 
 
 
  12:30 01/08/2012 |
Great studio!
 
 
 
  22:33 08/07/2012 |
 
 
 
  14:08 26/06/2012 |
 
 
 
  14:08 26/06/2012 |
 
 
 
  14:08 26/06/2012 |
 
 
 
  10:57 18/06/2012 |
, , - -
 
 
METRO pop i
 
ëðéñä ìîòøëú ðéäåì
ùí îùúîù:
ñéñîà:

ùëçú ñéñîà?           
àåìôðé ä÷ìèåú \ çæøåú
àåãåú àúø çæøåú
äøùîä ìàúø
ìä÷åú
ìåç äåôòåú
îçôùéí ðâðéí
ëúáå ìðå
?


                     

ëéúáå àìéðå | äåñó ìîåòãôéí | äôåê ìãó äáéú | ôøñí áàúø
Copyright ©, Hazarot.CO.IL All rights ëì äæëåéåú ùîåøåú reserved © ìçæøåú - 2007