homescontents
çôù úàøéê: ùòú ñéåí: ùòú äúçìä: òéø: àæåø: ñåâ çãø:
áçø úàøéê
 
 
 

 
  : Label 1
:
1 :
/ :
072-3341771  :
072-3385269  :
!!
, !!
/ /  
:

- ,
:

: :
: :
:
: Label 1
 
/ :
VOX :
LANEY 2:
GK :
Presonus :
3 :
SONOR :
JBL, RME :
:
  :
  :
!!! , ..! .. .." .. https://www.facebook.com/studiolabel1/ :
//     90
    80
    20
    120
    180
:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  17:14 05/02/2018 |
, , .
 
 
 
  17:14 05/02/2018 |
, , .
 
 
 
  17:14 05/02/2018 |
. , , . .
 
 
 
  17:13 05/02/2018 | Yigal Alon
, , .
 
 
 
  13:17 20/05/2015 |
!
 
 
 
  13:41 18/05/2015 |
1, .
 
 
 
  13:41 18/05/2015 |
1 .
 
 
 
  13:40 18/05/2015 | ""
1 , !!! '
 
 
Label 1
 
ëðéñä ìîòøëú ðéäåì
ùí îùúîù:
ñéñîà:

ùëçú ñéñîà?           
àåìôðé ä÷ìèåú \ çæøåú
àåãåú àúø çæøåú
äøùîä ìàúø
ìä÷åú
ìåç äåôòåú
îçôùéí ðâðéí
ëúáå ìðå
?


                     

ëéúáå àìéðå | äåñó ìîåòãôéí | äôåê ìãó äáéú | ôøñí áàúø
Copyright ©, Hazarot.CO.IL All rights ëì äæëåéåú ùîåøåú reserved © ìçæøåú - 2007