homescontents
çôù úàøéê: ùòú ñéåí: ùòú äúçìä: òéø: àæåø: ñåâ çãø:
áçø úàøéê
 
 
 

 
  : POOPIK..in sound out
:
:
/ :
  :
  :
  :

:
- Label 1
-
-
- Mother Drummer
- myroom

- ,
:

: :
: :
:
: POOPIK..in sound out
 
:
:
2:
:
:
:
:
:
:
  :
  :
:
:
 

 
  21:56 18/01/2011 |
,
 
 
 
  13:25 10/10/2010 | .
! ". . - .
 
 
 
  09:39 25/06/2010 |
,
 
 
POOPIK..in sound out
 
ëðéñä ìîòøëú ðéäåì
ùí îùúîù:
ñéñîà:

ùëçú ñéñîà?           
àåìôðé ä÷ìèåú \ çæøåú
àåãåú àúø çæøåú
äøùîä ìàúø
ìä÷åú
ìåç äåôòåú
îçôùéí ðâðéí
ëúáå ìðå
?


                     

ëéúáå àìéðå | äåñó ìîåòãôéí | äôåê ìãó äáéú | ôøñí áàúø
Copyright ©, Hazarot.CO.IL All rights ëì äæëåéåú ùîåøåú reserved © ìçæøåú - 2007