homescontents
çôù úàøéê: ùòú ñéåí: ùòú äúçìä: òéø: àæåø: ñåâ çãø:
áçø úàøéê
 
 
 

 
  : - ()
:
16 () :
:
072-3341844  :
054-4571475  :
1994

:

- ,
:

: :
: :
:
: Ambience
 
/ :
Marshal Superlead :
Peavy 5150 2:
Marshall 200w Integrated Bass System :
TL-Audio M4 16 Tube Tracks :
4 :
2000 Sonor Force :
900w QSC + EV :
. :
  :
  :
. . ADAT DAT . http://www.ambience.rocks/ http://www.facebook.com/ambiencestudio :
    18:00 - 09:00     85
    05:00 - 17:00     95
    30
    150
    0
:
 

 
 
 
 
 
 
 
  Bass
 
  1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  TLA-VP5051 PreAmp
 
  Bellari Dual Tube PreAmp
 
 
 
  2ADAT + DAT DA-30
 
  Digital Chorus
 
  2 DBX-118
 
  Peavey 5150
 
  Marshall SuperLead
 
  TL Audio M4 16 Tube Tracks
 
 
 
  Yamaha Piano
 
  Yamaha Piano
 
  Neumann Rft Gefell Pm750
 
  Crown -PZM-30GPB
 
  Neumann U-87
 
  50s Vintage Electro Voice 635 dynamic
 
  1952 Shure 315 Ribbon

 
  11:44 26/08/2012 |
 
 
 
  01:27 26/04/2010 | Ziggy
This is it!
 
 
- ()
 
ëðéñä ìîòøëú ðéäåì
ùí îùúîù:
ñéñîà:

ùëçú ñéñîà?           
àåìôðé ä÷ìèåú \ çæøåú
àåãåú àúø çæøåú
äøùîä ìàúø
ìä÷åú
ìåç äåôòåú
îçôùéí ðâðéí
ëúáå ìðå
?


                     

ëéúáå àìéðå | äåñó ìîåòãôéí | äôåê ìãó äáéú | ôøñí áàúø
Copyright ©, Hazarot.CO.IL All rights ëì äæëåéåú ùîåøåú reserved © ìçæøåú - 2007