homescontents
çôù úàøéê: ùòú ñéåí: ùòú äúçìä: òéø: àæåø: ñåâ çãø:
áçø úàøéê
 
 
 

 
  : flamstudio -
:
:
:
  :
  :
+ .   :

:
- Museit
- Mango
-
- myroom
-

- ,
:

: :
: :
:
: studio B
 
:
marshall mg 100 dfx :
marshall avt 150 2:
roland :
phonix :
2 :
:
cubase :
:
  :
  :
. ' :
:
 
: studio A
 
:
marshall avt 150 :
marshall avt 150 2:
hartke VX3500 :
' ave - 16I\O :
3 :
mapex m pro :
mackie :
:
  :
  :
\ \ !!! 4 !!! :
:
 
: studio c
 
:
marshall mg100dfx :
marshall avt 150 2:
roland :
yamaha :
2 :
mapex m-pro\pearl session :
:
:
  :
  :
2 , :
:
 

 
  11:33 11/07/2010 |
 
 
flamstudio -
 
ëðéñä ìîòøëú ðéäåì
ùí îùúîù:
ñéñîà:

ùëçú ñéñîà?           
àåìôðé ä÷ìèåú \ çæøåú
àåãåú àúø çæøåú
äøùîä ìàúø
ìä÷åú
ìåç äåôòåú
îçôùéí ðâðéí
ëúáå ìðå
?


                     

ëéúáå àìéðå | äåñó ìîåòãôéí | äôåê ìãó äáéú | ôøñí áàúø
Copyright ©, Hazarot.CO.IL All rights ëì äæëåéåú ùîåøåú reserved © ìçæøåú - 2007