homescontents
çôù úàøéê: ùòú ñéåí: ùòú äúçìä: òéø: àæåø: ñåâ çãø:
áçø úàøéê
 
 
 

 
  : bpm -
:
:
:
  :
  :
  :

:
-
-
- Label 1
-
-

- ,
:

: :
: :
:
: A
 
:
:
2:
:
:
:
:
:
:
  :
  :
:
:
 
: B
 
:
:
2:
:
:
2 :
:
:
:
  :
  :
CD :
:
 
: C
 
:
:
2:
:
:
:
:
:
:
  :
  :
:
:
 

.
bpm -
 
ëðéñä ìîòøëú ðéäåì
ùí îùúîù:
ñéñîà:

ùëçú ñéñîà?           
àåìôðé ä÷ìèåú \ çæøåú
àåãåú àúø çæøåú
äøùîä ìàúø
ìä÷åú
ìåç äåôòåú
îçôùéí ðâðéí
ëúáå ìðå
?


                     

ëéúáå àìéðå | äåñó ìîåòãôéí | äôåê ìãó äáéú | ôøñí áàúø
Copyright ©, Hazarot.CO.IL All rights ëì äæëåéåú ùîåøåú reserved © ìçæøåú - 2007