homescontents film izle hdfilmcehennemi hd film izle film izle
çôù úàøéê: ùòú ñéåí: ùòú äúçìä: òéø: àæåø: ñåâ çãø:
áçø úàøéê
 
 
 

 
  : STRecords -
:
:
Yura :
  :
  :
  :

:
- Museit
- Mango
-
-
-

- ,
:

: :
: :
:
: Studio1
 
:
Fender 212 :
2:
fender 150 :
Soundcraft 48x8 :
2 :
Pearl :
QCS :
:
  :
  :
150 sh :
:
 
: Studio2
 
:
:
2:
:
:
2 :
Roland TD6 +PM10 :
Yamaha NS10m :
Logic 7 :
  :
  :
:
:
 
: Studio3
 
:
:
2:
:
:
:
:
:
:
  :
  :
Roland XV 3080 Roland JV 1080 Yamaha DX7 Lexicon MPX 500 Lexicon MPX 100 Akai S 2000 Yamaha A 3000 Emagic AMT 8 :
:
 

.
STRecords -
 
ëðéñä ìîòøëú ðéäåì
ùí îùúîù:
ñéñîà:

ùëçú ñéñîà?           
àåìôðé ä÷ìèåú \ çæøåú
àåãåú àúø çæøåú
äøùîä ìàúø
ìä÷åú
ìåç äåôòåú
îçôùéí ðâðéí
ëúáå ìðå
?


                     

ëéúáå àìéðå | äåñó ìîåòãôéí | äôåê ìãó äáéú | ôøñí áàúø
Copyright ©, Hazarot.CO.IL All rights ëì äæëåéåú ùîåøåú reserved © ìçæøåú - 2007