homescontents
çôù úàøéê: ùòú ñéåí: ùòú äúçìä: òéø: àæåø: ñåâ çãø:
áçø úàøéê
 
 
 
 
  Mydess

  :
01/2007   :
  :
  :
  :
  :
nimtzi1@walla.co.il   :
http://www.myspace.com/mydess1   :
: www.myspace.com/mydess1   :
 


  :
33   :
  :
  :
  :
  :
  :
 
 
  :
33   :
  :
  :
  :
  :
  :
 
 
  :
34   :
  :
  :
  :
  :
  :
 
 
  :
33   :
  :
  :
  :
  :
  :
 
 
  :
33   :
  :
  :
  :
  :
  :
 
 

 
  Mydess
 
  Mydess - Nimrod
 
  Mydess - amir
 
  Mydess - Yair
 
  Mydess - Kassimov
 
  Mydess - Netta

- - :
 
'
10/01/10
20:00

- - :
 
'
19/10/09
21:00

- - :
 
'
25/08/09
20:00

- - : 40
 
'
14/08/09
20:00

- - : 20
 
'
23/07/09
20:00

- - : 20
 
'
28/06/09
20:00

- : 60
 
'
02/04/09
23:00

- - : 0
 
'
12/02/09
19:00

- - : 15
 
'
22/01/09
20:30

 
ëðéñä ìîòøëú ðéäåì
ùí îùúîù:
ñéñîà:

ùëçú ñéñîà?           
àåìôðé ä÷ìèåú \ çæøåú
àåãåú àúø çæøåú
äøùîä ìàúø
ìä÷åú
ìåç äåôòåú
îçôùéí ðâðéí
ëúáå ìðå
?


                     

ëéúáå àìéðå | äåñó ìîåòãôéí | äôåê ìãó äáéú | ôøñí áàúø
Copyright ©, Hazarot.CO.IL All rights ëì äæëåéåú ùîåøåú reserved © ìçæøåú - 2007