homescontents film izle hdfilmcehennemi hd film izle film izle
çôù úàøéê: ùòú ñéåí: ùòú äúçìä: òéø: àæåø: ñåâ çãø:
áçø úàøéê
 
 
 
 
  Stellar Lane

  :
01/2006   :
  :
  :
  :
  :
fogelzone@yahoo.com   :
http://www.facebook.com/pages/Stellar-Lane/1243314   :
"Stellar Lane" is an Israeli Grunge / Alternative Rock band formerly known as "Embryo". Stellar Lane earliest form was composed of Yonatan Fogelzang (Lead Vocals and Acoustic Guitar), Gal Sadovsky (Drums), Adam Younger (Bass Guitar) and Miki Avioz (Electric Guitar)).On 2006,Yonatan and Gal, after leaving their previous band, decided to start playing again and started looking for guitar On 2009, Guitar Player, Miki Avioz, left the band and Stellar Lane started looking for new band members. Dotan Kalmar (Lead Guitar), then joined the band along with Nadav Kaftzan (Rhythm Guitar). On 2010, when deciding to enter the studio and start working on their first EP produced by Shay Lahav (Dr. Kas   :
 


  :
36   :
  :
  :
  :
  :
  :
 
 
  :
36   :
  :
  :
  :
  :
  :
 
 
  :
37   :
  :
  :
  :
  :
  :
 
 
  :
37   :
  :
  :
Tesla coil   :
Sak Shena   :
  :
 
 
  :
37   :
  :
  :
Tesla coil   :
Sak Shena   :
  :
 
 
  :
42   :
  :
  :
Colitis, Captain Ramzi   :
  :
.   :
 
 

 
 
 
 
 
  '
 
  '
 
 
 
 

- - : 0
 
'
02/03/11
21:00

- - : 0
 
'
19/02/11
09:30

- - : 30
 
'
10/11/10
21:00

- - : 30
 
'
14/10/09
21:30

- - : 30
 
'
26/05/09
21:30

' - - :
 
'
29/12/08
22:00

' - - : 0
 
'
01/12/08
22:00

- - : 20
 
'
21/11/08
22:00

 
ëðéñä ìîòøëú ðéäåì
ùí îùúîù:
ñéñîà:

ùëçú ñéñîà?           
àåìôðé ä÷ìèåú \ çæøåú
àåãåú àúø çæøåú
äøùîä ìàúø
ìä÷åú
ìåç äåôòåú
îçôùéí ðâðéí
ëúáå ìðå
?


                     

ëéúáå àìéðå | äåñó ìîåòãôéí | äôåê ìãó äáéú | ôøñí áàúø
Copyright ©, Hazarot.CO.IL All rights ëì äæëåéåú ùîåøåú reserved © ìçæøåú - 2007