homescontents
çôù úàøéê: ùòú ñéåí: ùòú äúçìä: òéø: àæåø: ñåâ çãø:
áçø úàøéê
 
 
 
 
  JACKET

  :
07/2007   :
  :
  :
JACKET   :
  :
nukwin@gmail.com   :
http://www.jacket.co.il   :
- , TOOL, PERFECT CIRCLE, DEFTONES, MIKE PATON.   :
 


  :
44   :
  :
  :
  :
VINIGRET, SIN, LEZIMER   :
- 4\4 - !   :
 
 
  :
37   :
  :
  :
  :
  :
15 . !   :
 
 
  :
39   :
  :
  :
b-29   :
ateh-monroe   :
  :
 
 
  :
41   :
  :
  :
to much   :
to much   :
  :
 
 
  :
43   :
  :
  :
  :
  :
, , ,   :
 
 

- : 150
 
'
01/01/13
10:00

 
ëðéñä ìîòøëú ðéäåì
ùí îùúîù:
ñéñîà:

ùëçú ñéñîà?           
àåìôðé ä÷ìèåú \ çæøåú
àåãåú àúø çæøåú
äøùîä ìàúø
ìä÷åú
ìåç äåôòåú
îçôùéí ðâðéí
ëúáå ìðå
?


                     

ëéúáå àìéðå | äåñó ìîåòãôéí | äôåê ìãó äáéú | ôøñí áàúø
Copyright ©, Hazarot.CO.IL All rights ëì äæëåéåú ùîåøåú reserved © ìçæøåú - 2007